Latest news from the Vale

Latest on play and other provision from your FIS team

Latest news from the Vale

Index eNews / eNewyddion Mynegai

**Sgroliwch i lawr ar gyfer y Gymraeg**

 

SNAP Cymru have a new
Helpline Number 0808 801 0608

Free calls make our service accessible to all, irrespective of an individual’s financial income or means.

Our Family and Young Peoples Officers and Volunteers provide confidential and impartial advice, on all aspects of additional learning needs as well as ensuring that parents and carers’ views are heard and understood and that they understand their rights, roles and responsibilities.

Families and professionals can access information and advice through our free helpline 

 Monday - Friday, 9.30am - 4.30pm

Our Helpline is exceptionally busy, we receive in excess of 7,000 calls for support every year. To support the demand we continually look to recruit and train volunteers and have also introduced a secure referral and enquiry form on our website 

Most families and young people find they can sort out particular issues following the advice given. People can return as many times as they like about a particular issue or any others that arise.

www.snapcymru.org

Cardiff and Vale National Autistic Society Coffee Mornings

Come along for a friendly chat and cuppa.

 

Saturdays, 10.30am - 12.00pm

  • 19th May
  • 30th June
  • 28th July 

Pioneer Hall, Beryl Road, Barry, Vale of Glamorgan, CF62 8DN

Small area of soft play for the children to play (children must be supervised) 

http://www.cardiffandvaleautism.org.uk/

Vale Families First Holiday Provision

Playscheme ( 4 - 11 years)

 

Wednesday 30 May, Thursday 31 May & Friday 1 June 2018

10.05am - 12.00pm

Ysgol Y Deri, Sully Road, Penarth, Vale of Glamorgan, CF64 2TP

For more information contact Play Development:

01446 704809 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Vale Families First Inclusive Youth Provision

Teenscheme ( 12 - 18 years)

Thursday 31 May & Friday 1 June 2018

10.00am - 3.00pm

Byrd Crescent Community Centre, Penarth, Vale of Glamorgan, CF64 3QU

For more information please contact Vale People First

01446 732926 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
   

Disabled Living Newsletter 

(English Only)

Please find links below to our Disabled Living Newsletter May 2018

www.disabledliving.co.uk/

The Index is funded by Welsh Governement's Families First Grant

Mae'r Mynegain'n cael ei gyllido gan Grant Teuluoedd yn Gyntaf Llywodraeth Cymru

 

Mae gan SNAP Cymru rif newydd ar gyfer ei Linell Gymorth 0808 801 0608


Mae galwadau am ddim yn golygu bod pawb yn gallu defnyddio ein gwasanaeth ni, heb ystyried incwm ariannol na modd yr unigolyn. 

Mae ein Swyddogion a’n Gwirfoddolwyr Teuluoedd a Phobl Ifanc yn darparu gwybodaeth gyfrinachol a diduedd ar bob agwedd ar anghenion dysgu ychwanegol, yn ogystal â sicrhau bod barn rhieni a gofalwyr yn cael ei chlywed a’i deall a’u bod yn deall eu hawliau, eu rôl a’u cyfrifoldebau.


Gall teuluoedd a gweithwyr proffesiynol gael gwybodaeth a chyngor drwy gyfrwng ein llinell gwybodaeth a chyngor o

Dydd Llun i Dydd Gwener, 9.30 yb – 4.30 yp


Mae ein Llinell Gymorth yn eithriadol brysur ac rydym yn derbyn mwy na 7,000 o alwadau am gefnogaeth bob blwyddyn. I gefnogi’r galw, rydym yn recriwtio ac yn hyfforddi gwirfoddolwyr yn barhaus a hefyd rydym wedi cyflwyno ffurflen gyfeirio a holi ddiogel ar ein gwefan

Mae’r rhan fwyaf o deuluoedd a phobl ifanc yn gweld ei bod yn gallu datrys problemau penodol ar ôl cael y cyngor. Gall pobl ddychwelyd fel y mynnant i holi am broblem benodol neu broblemau eraill fel maent yn codi.

www.snapcymru.org

Boreau Coffi Cymdeithas Awtistig Genedlaethol Caerdydd a’r Fro

Dewch draw am sgwrs gyfeillgar a phaned

Dydd Sadwrn, 10.30yb - 12.00yb

  • 19 Mai
  • 30 Mehefin
  • 28 Gorffenaf

Pioneer Hall, Beryl Road, Y Barri, CF62 8DN

Ardal fach o chwarae meddal i’r plant chwarae (rhaid i blant gael eu goruchwylio) 

http://www.cardiffandvaleautism.org.uk/

   

Clwb Gwyliau Teuluoedd yn Gyntaf Bro Morgannwg

Cynllun Chwarae (4 - 11 oed)

Dydd Mercher 30 Mai, Dydd Iau 31 Mai & Dydd Gwener 1 Mehefin 2018

10.05yb - 12.00yp

Ysgol Y Deri, Heol Sili, Penarth, CF64 2TP

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Datblygu Chwarae:

01446 704809 / datblyguchwarae@ bromorgannwg.gov.uk

 

 
   

Darpariaeth Ieuenctid Gynhwysol Teuluoedd yn Gyntaf y Fro

Cynllun ar Arddegau (12 - 18 oed)

Dydd Iau 31 Mai & Dydd Gwener 1 Mehefin 2018

10.00yb - 3.00yp

Neuadd Gymunedol Byrd Crescent, Penarth, Bro Morgannwg, CF64 3QU

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Pobl y Fro yn Gyntaf 

01446 732926 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

Cylchlythyr Byw i'r Anabl 

(Saesneg yn unig)

Mae dolenni isod i Gylchlythyr Byw i'r Anabl Mai 2018

www.disabledliving.co.uk

01446 704736

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

01446 704704

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.valeofglamorgan.gov.uk/fis

Vale Family Information Service

 

@ValeFIS

We gratefully acknowledge the support of our sponsors: